• 1
  • 2
1. Moment del lliurament del Premi a la Solidaritat del Gremi de la Construcció del Vallès.
La primera edició d'aquest premi ha finalitzar avui amb el lliurament del xec per valor de 3.000€.
S'han presentat 6 projectes de diferents ONG de la C...omarca del Vallès.

Gent Solidària de Terrassa
Associació Compartim de Terrassa
El Rebost Solidari de Sabadell
Associació de pobres i marginats Eulàlia Garrido de Sabadell
Centro de Rehabilitación de Marginados (CERMA) de Sabadell
AVAN de Terrassa

El premi ha estat per El Rebsost Solidari de Sabadell i la seva presidenta Sra. Pepi Rodríguez ha recollit el premi acompanyada del vicepresident, Sr. Carlos López i la secretària de l'ONG, Sra. Angela Raudell.

Terrassa, 3 de gener de 2013
A partir del passat mes de març de 2013, el tràmit de comunicació d’obertura de centre de treball o represa d’activitats, va ser objecte d’una modificació substancial en dos aspectes: 

1. Els comunicats d’obertura o represa d’activitats dels centres de treball ubicats a Catalunya es tramitaran telemàticament, mitjançant el corresponent formulari en format electrònic, a través del portal de Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. El portal disposarà de dos tipus de formularis diferents, un per a comunicacions d’obertura en general i l’altre per a obres de construcció. 

2. En el supòsit de comunicats d’obertura corresponents a obres de construcció, per als quals s’havia de presentar adjunt el pla de seguretat i salut laboral o l’avaluació de riscos, s’ha substituït aquesta obligació per la incorporació en el formulari d’una declaració responsable de l’empresari, o el seu representant legal, en què manifesta que disposa en el centre de treball de l’esmentada documentació, i que es compromet a mantenir-la durant el temps que el centre de treball romangui obert. 

En cas que la comunicació la realitzi telemàticament una persona que no sigui l’empresari o el seu representant legal, en el moment del tràmit, aquesta haurà d’adjuntar una còpia electrònica del comunicat signat en paper per l’empresari o el seu representant legal. 

Aquestes modificacions obeeixen a diverses causes: 

En primer lloc, calia disposar d’un nou model de comunicat d’obertura de centres de treball adaptat al model que va establir l'Ordre TIN/1071/2012, de 27 d'abril, que regula els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o de represa d’activitats en els centres de treball i permetre als interessats utilitzar mitjans electrònics per presentar, tant el comunicat d’obertura, com la documentació complementària, en el cas que sigui necessària. 

Per últim, en consonància amb la Directiva de serveis, Llei 25/2009, de 22 de desembre, que propicia la reducció de les càrregues administratives als interessats, i amb el que s’estableix a la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, que habilita i potencia la utilització de les declaracions responsables en els procediments i tràmits administratius en pro de la simplificació administrativa, s’incorpora la declaració responsable al model de formulari de comunicació d’obertura o represa d’activitats per a obres de construcció, en substitució del pla de seguretat i salut o de l’avaluació de riscos, segons correspongui. 

Documentació d’interès. 

Formulari per presentar-ho presencialment


Per a qualsevol aclariment podeu posar-vos en contacte amb les oficines del Gremi.

Pàgina 22 de 22

boto avantatges
boto serveis
boto llistat

Contacta amb nosaltres

Carrer Sant Pau, 6
08221 Terrassa

Tel. 937 361 102