La cessió del 30% per a Habitatges de Protecció Oficial pot deixar Terrassa sense construcció de nous habitatges plurifamiliars els propers anys

 • El Gremi de la Construcció del Vallès ha traslladat la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO) a la ciutat.
 • Toni Palet: “Barcelona va aplicar aquesta mesura fa tres anys i ja s’ha vist que no estan assolint els resultats esperats”.
 • Des del Gremi es proposa la creació d’un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin l’Ajuntament, l’ICF i el sector de la construcció. L’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. “Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps”.

Terrassa, 19 de novembre de 2021. El Gremi de la Construcció del Vallès s’ha reunit amb el regidor d’Urbanisme de Terrassa; Carles Caballero; la directora d’Urbanisme sostenibilitat, Cristina Escudé i la directora de serveis d’urbanisme, Marta Gómez. L’objectiu de la reunió era expressar la preocupació del sector davant la imminent aprovació de la mesura que obligarà als promotors immobiliaris a reservar el 30% dels edificis plurifamiliars per a habitatges de protecció oficial (HPO). El GCV considera que la situació que es viurà a Terrassa, un cop s’aprovi la incorporació en el planejament urbanístic l’obligació de destinar un 30% del sostre residencial en sòl urbà consolidat a habitatge de protecció pública, serà similar al que ja ha passat a Barcelona. El primers anys des de l’aprovació de la mesura hi haurà un fort creixement de construcció d’obra nova com a conseqüència de les llicències que es van tramitar abans de l’entrada en vigor, però que no generaran HPO, i després assistirem a un període que pot ser extraordinàriament llarg sense construcció de nous habitatges plurifamiliars, com ja esta passant a Barcelona.

El Gremi és sensible a la necessitat social de construir habitatges protegits que permetin l’accés a l’habitatge a tot tipus d’economies familiars. També és conscient que mesures unilaterals com la que va prendre Barcelona fa tres anys, i que ara vol aplicar l’Ajuntament de Terrassa, no donaran els resultats esperats, perquè no hi haurà promocions en les condicions apuntades pel consistori.

El regidor ha defensat que ha trigat dos anys en aprovar la mesura de la cessió del 30% per disposar de temps per analitzar la repercussió i minimitzar-ne l’impacte en el sector, però la prorroga ha arribat al final i està previst que la mesura s’aprovi abans de finals d’any. Igualment, des d’Urbanisme no tenen en compte que tots els nous desenvolupaments, des de fa anys, ja tenen una forta cessió de sòl a l’Ajuntament per tal que ells promocionin habitatges de HPO. I que del que ara estem parlant és de construir habitatge de HPO per part del promotor (contra el seu compte d’explotació) en sòl urbà consolidat.

El Gremi de la Construcció va mostrar el que suposaria l’aplicació de la cessió del 30% mitjançant un estudi exhaustiu amb casos reals i en el qual es demostra que Terrassa es pot quedar sense construcció de nous habitatges els propers anys. L’estudi demostra que la cessió del 30% per HPO es traduirà en pèrdues directes per al promotor, que farà inviable afrontar noves promocions d’habitatge a Terrassa. Els promotors descarten traslladar la compensació del 30% d’HPO al preu final de l’habitatge lliure per no encarir més l’oferta, conscients que ja es veurà afectada pel fort encariment dels materials de construcció. És per això que el més probable sigui que els promotors cerquin altres localitats per construir deixant Terrassa sense edificis d’habitatges plurifamiliars nous.

En termes generals, i deixant de banda la inflació, el sobre cost en el preu de l’habitatge de la mesura que vol aprovar l’Ajuntament és aproximadament d’un 20%. Per il·lustrar-lo, els promotors indiquen que un habitatge lliure de 80m², al qual se l’hagués de repercutir el cost de la cessió del 30% per HPO, passaria de valdre en el mercat 250.000€ a 300.000€.

Per evitar l’escalada alcista o deixar a Terrassa sense habitatge nou els propers anys, el Gremi va proposar al responsables municipals crear un consorci per a la promoció de l’habitatge social en el que intervinguin tres actors: l’Ajuntament, l’Institut Català de Finances i el sector de la construcció. La proposta consisteix en que l’Ajuntament posa sòl públic a disposició dels promotors, l’ICF finança l’operació a baix interès i els promotors construeixen els habitatges de protecció oficial. Amb la implementació d’aquesta mesura Terrassa podria cobrir les seves necessitats d’HPO en un període raonable de temps. També es va indicar que caldria esperar a l’aprovació per part del parlament espanyol de la nova llei d’habitatge i que podria entrar en vigor a finals del proper any.

El sector s’ofereix per participar en una taula d’estudi publico-privada, en la qual també hi participi l’Ajuntament, per tractar el tema i donar-li una solució per a tothom i sostenible en el temps. Aquesta taula tindria com a finalitat estudiar les diferents propostes aportades pel sector i altres agents socials i institucionals amb la voluntat de resoldre el problema de la manca d’habitatge social.

El Gremi insisteix en la seva voluntat de diàleg i es reafirma en la necessitat de cercar una solució per evitar l’escenari descrit i garantir la construcció d’habitatges plurifamiliars que es puguin destinar tant al mercat lliure com de protecció oficial.

Informe de Conjuntura CEPCO octubre 2021

Us adjuntem l‘informe de Conjuntura elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), del mes d’octubre 2021, amb les dades següents:

• Les exportacions creixen, en els vuit primers mesos d’any, un 30,6% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 13% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa és del 20,4%.

• La taxa d’atur del sector en el tercer trimestre de l’any aconsegueix el 8,8%, gairebé sis punts per sota de la taxa nacional. La xifra d’ocupats, 380.000, és similar als llocs de treball prepandèmia.

• En els set primers mesos de l’any s’han iniciat més de 61.000 habitatges un 25,5% més que les iniciades en el mateix període de l’any anterior.

• La taxa de variació anual de l’índex general de preus industrials sense Energia, a l’agost, augmenta quatre dècimes, fins al 8,8%, situant-se gairebé 15 punts per sota de la del IPRI general. Aquesta taxa és la més alta des de gener de 1985.

Informe de Conjuntura econòmica CEPCO

Us adjuntem l’informe de Conjuntura econòmica elaborat per la Confederació Española d’Associacions de Fabricants de Productes de Construcció (CEPCO), aquest cop el corresponent al mes de setembre 2021. L’informe destaca:

 • La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) general el mes d’agost és del 18,0%, gairebé dos punts i mig per sobre de la registrada al juliol i la més alta des de maig de 1980. La variació anual de l’índex general de preus industrials sense Energia, a l’agost, és del 8,4%, gairebé 10 punts per sota de la del IPRI general. Aquesta taxa és la més alta des de febrer de 1985.
 • Les exportacions creixen, en els set primers mesos d’any un 30,9% respecte al mateix període de l’any 2020 i un 11,3% respecte a 2019. En termes interanuals, aquesta taxa és del 18,1% set punts percentuals més que la taxa nacional.
 • La compravenda d’habitatge nou ascendeix a 65.000 unitats en els set primers mesos de l’any, un 44,7% més que en el mateix període de l’any anterior i un augment del 28,6% en l’interanual acumulat.
 • En el primer quadrimestre de l’any s’han iniciat prop de 42.000 habitatges un 20,4% més que les iniciades en el mateix període de l’any anterior.
 • El consum d’àrids sofreix un descens del 9,6% en 2020, menys intens del que es preveu però amb importants diferències territorials.

Reunió de la Taula Tècnica amb l’Ajuntament de Terrassa

Què és la Taula Tècnica?

La Taula Tècnica és una sessió de treball convocada per l’Ajuntament de Terrassa amb el regidor d’Urbanisme, directora d’àrea i tècnics per una banda i el Gremi de la Construcció i els Col·legis Professionals d’Aparelladors, Arquitectes i Enginyers Industrials, per tractar diferents assumptes o problemàtiques del sector.

El 8 de setembre es va convocar la Taula Tècnica on es van tractar els següents punts:

 • Es demana una major autonomia per part dels tècnics del Departament d’Urbanisme en la resposta a les consultes prèvies.
 • Reducció dels terminis de tramitació de les llicències d’obres i dels certificats urbanístics, que dificulten la presa de decisions i allarguen les posteriors.
 • Unificar els criteris d’interpretació de les NN.UU. per part dels tècnics municipals en la tramitació de les llicències d’obres, ja que en cas contrari es creen confusions, inseguretat, greuges comparatius i una pèrdua de temps.
 • Es proposa poder incentivar la transformació o rehabilitació o enderroc/nova construcció, de l’actual parc de naus industrials obsoletes, afavorint l’aparició de petits tallers que permetin reactivar l’economia de petites empreses i autònoms. 
 • Replantejar les restriccions actuals de l’ús comercial màxim en les qualificacions urbanístiques A8 i A9.
 • El sector manifesta la seva preocupació:
  • pels habitatges buits que són en mans d’entitats bancàries i de grans tenidors.
  • pel bloqueig o dificultat de gestió en diferents àmbits de desenvolupament urbanístic.
  • la incidència que pot tenir l’aplicació del Decret Llei 50/2020 de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial.
 • Per últim, se sol·licita la implicació de l’Ajuntament de Terrassa en la relació amb les companyies de serveis i en els informes previs de Bombers amb la finalitat d’agilitzar les corresponents tramitacions.

Per altra banda des de l’Ajuntament s’informa de les tramitacions que estan portant a terme i que tenen relació amb el nostre sector, destacant-ne les següents:

 • En el Ple Municipal del passat mes de juliol es va aprovar l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM del catàleg d’edificis d’interès històric artístic de Terrassa que amplia l’inventari en la incorporació de 364 nous elements, desglossats en conjunts o àmbits urbans, edificis, elements arquitectònics d’un edifici, monuments i elements artístics de l’espai urbà, zones o jaciments arqueològics, zones o jaciments paleontològics i el patrimoni natural. 
 • El dia 7 de juliol d’enguany l’Ajuntament de Terrassa va constituir l’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística que presideix el regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Sr. Carles Caballero i que està format per quatre tècnics del mateix ajuntament, dos arquitectes, un arquitecte tècnic i un expert en patrimoni, dos representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dos del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i una secretaria que queda assignada al director dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament.
 • L’Ajuntament ha assumit a través d’una empresa adjudicatària l’execució de les connexions i reparacions del clavegueram de la ciutat. Aquest fet implica que deslliura als promotors i constructors del dipòsit de fiances per aquest
 • El regidor avança que s’està treballant en altres temes com la modificació del planejament per a la reserva del 30% de totes les obres de nova construcció per habitatges de protecció oficial quan s’edifiquin per sobre d’un llindar de superfície construïda.

La Taula Tècnica té previst reunir-se periòdicament per tractar els diferents assumptes o problemàtiques que considereu oportunes. Per això, és imprescindible la col·laboració de totes les empreses del sector. Si teniu alguna situació que considereu que s’ha de tractar en aquest entorn contacteu amb la secretaria del Gremi.

Us animem que encoratgeu a altres empreses a formar part del Gremi

Fira BNEW | Entrades gratuïtes per als socis

BNEW Barcelona New Economy Week | Barcelona, 5-8 d’octubre 2021

Barcelona New Economy WeekBNEW és un esdeveniment B2B físic i digital que reuneix esdeveniments únics dels sectors de la logística, la immobiliària, la indústria digital i el comerç electrònic. Tots comparteixen un denominador comú: la nova economia.

Si vols assistir-hi, podràs fer-ho gratuïtament com a soci del Gremi de la Construcció. Envia’ns un correu a gremiconstruccio@cecot.org o truca’ns al 937361102 i et direm com aconseguir les entrades.

Consulta el programa del BNEW clicant aquí.  

Fira REBUILD | Madrid 21-23 setembre 2021

REBUILD és l’esdeveniment d’innovació per transformar i impulsar l’edificació a través de la industrialització, la digitalització, la sostenibilitat dels nous materials i el disseny. Se celebrarà del 21 al 23 de setembre a l’IFEMA de Madrid.

Si esteu interessats a assistir-hi, podeu aconseguir descomptes en les entrades, abans del 20 de setembre, clicant aquí.

Informe anual de l’habitatge al Vallès Occidental

Des de l’Observatori del Vallès Occidental ens fan arribar l’informe que analitza els principals indicadors en matèria d’habitatge a la comarca, aportant informació específica sobre la dinàmica de construcció i del mercat immobiliari a escala local, com també sobre la problemàtica de l’accés a l’habitatge i d’exclusió residencial

Els aspectes més destacables, amb dades de l’any 2020, són:

-La pandèmia de la COVID-19 ha afectat la dinàmica de la construcció d’habitatges i el mercat immobiliari a la comarca. El deteriorament del context socioeconòmic ha accentuat les dificultats d’accés i manteniment de l’habitatge, agreujant les situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial.

-La construcció de nous habitatges a la comarca va caure un 28,8% durant el 2020. Es van iniciar 1.574 habitatges, 637 menys que l’any 2019. Paral·lelament, es van finalitzar 1.821 habitatges, 465 més que un any abans. La finalització d’habitatges augmenta força (34,3%) tot i que amb més moderació que l’any anterior.

-El mercat immobiliari comarcal perd dinamisme en el context de crisi sanitària i socioeconòmica: la compravenda d’habitatges cau un 17% i els contractes de lloguer al voltant d’un 14%.

-El preu mitjà de compravenda va créixer un 6,3% l’any 2020 i se situa en 2.317 euros el metre quadrat. Els darrers cinc anys, el preu de compravenda s’ha incrementat prop d’un 46% a la comarca, per damunt de la pujada registrada al conjunt de Catalunya (+20,7%).

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb el preu mitjà de compravenda més elevat (3.711 €/m2), seguit de Cerdanyola del Vallès (2.731 €/m2), Matadepera (2.716 €/m2) i Ripollet (2.545 €/m2).

-El preu de lloguer també creix (+1,9%) i arriba als 744 euros al mes de mitjana, per sobre de la mitjana catalana (734 €/mes). Els darrers cincs anys el preu del lloguer ha augmentat un 27,5% a la comarca. A Catalunya, l’increment ha estat del 23,3%.

-Els municipis de la comarca amb els lloguers més alts són Sant Cugat del Vallès (1.178 €/mes), Matadepera (1.059 €/mes), Sant Quirze del Vallès (902 €/mes) i Ullastrell (798 €/mes).

-La població resident a la comarca destina, aproximadament, el 50% dels seus ingressos a pagar el lloguer i les persones propietàries amb hipoteques hi dediquen el 29%.

-El Vallès Occidental disposa actualment de 16.946 habitatges de protecció oficial. Del total d’habitatges amb règim vigent de protecció, el 70% són de compravenda i el 28% de lloguer. Segons el règim de tinença, al voltant de la meitat (48,6%) són de promotors de caràcter públic i el 31% de privat.

-Durant el 2020 la construcció d’habitatge de protecció oficial s’ha reduït notablement a la comarca: es van iniciar 43 habitatges, un 85,3% menys que l’any anterior (-250) i s’han finalitzat 52, un 56,3% menys (-67).

Trobareu l’informe complet aquí.

1.631 millones de euros per la rehabilitació de vivendes i edificis públics

El Consell de Ministres, en la seva reunió de 13 de juliol, ha autoritzat la proposta de repartiment, en aquest exercici 2021, de 1.631 milions d’euros dels fons europeus de reconstrucció entre les Comunitats i Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla per a l’execució dels programes de rehabilitació residencial i d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

L’acord de Consell de Ministres facilitarà el desenvolupament i aplicació de tres dels programes:
• C02.I01 “Programa de rehabilitació per a la recuperació econòmica i social en entorns residencials”.
• C02.I02 “Programa de construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients”.
• C02.I05 “Programa d’impuls a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP)” en la part de la inversió corresponent a CCAA.

Trobareu la nota de premsa emesa pel Ministerio de Transportes, Movilidad y agenda Urbana aquí.

Si esteu interessats en aquests ajuts, recordeu que desde la Cecot hem posat en marxa un nou servei per a la presentació de projectes europeus amb l’objectiu d’ajudar i acompanyar a totes aquelles pimes associades que volen optar a fons europeus.