Assessora Dret urbanístic i immobiliari

Margarida Rodriguez

S’ofereix assessorament en:

Urbanisme, Medi Ambient i Dret Immobiliari i de la Construcció

Urbanisme

Assessorament legal en totes les qüestions de Dret Urbanístic: Due Diligence urbanístiques de finques, sectors i activitats.

Instruments de planejament urbanístic. Informes jurídics sobre planejament. Reparcel·lacions i Urbanitzacions.

Assessorament en constitució i direcció jurídica de Juntes de Compensació, Associacions Administratives de Cooperació, Juntes de Conservació, Associacions, Comunitat de Propietaris.

Procediment administratiu urbanístic: intervenció en tota classe de procediments administratius d’elaboració de planejament, així com de gestió urbanística en totes les seves modalitats, redacció al·legacions, informes i recursos administratius i participació en negociacions. Representació d’interessats en Juntes i Associacions de col·laboració.

 Expropiacions: Assessorament davant de l’Administració i als Tribunals.

 Convenis urbanístics: negociació, redacció i tramitació de convenis urbanístics de planejament i gestió.

 Disciplina urbanística: intervenció en procediments administratius vinculats a reclamacions i / o denúncies administratives en matèria de protecció de la legalitat urbanística. Procediments de legalització. Defensa en procediments sancionadors.

Contenciós-administratiu urbanístic: direcció lletrada davant totes les instàncies jurisdiccionals de recursos contenciós-administratius en tot tipus de plans, procediments i actes de gestió urbanística, llicències, urbanístiques i ambientals, ordres d’execució, etc., expedients sancionadors, declaracions de ruïna i ordres d’enderrocament.

Concessions i autoritzacions administratives sobre béns de domini públic.

 Responsabilitat patrimonial en matèria urbanística.

Medi Ambient

 Representació del client en el marc d’inspeccions de l’Administració en matèria de residus, aigües, etc.

 Procediments administratius sancionadors en materia ambiental, tant en via adminsitrativa com judicial.

 Tramitació d’autoritzacions ambientals, llicències ambientals i comunicacions prèvies d’activitats empresarials amb incidència ambiental.

 Defensa i assessorament preventiu en matèria de responsabilitat ambiental, especialement en el context de procediment administratius relatius a sòls contaminants

 Obtenció de títols per a l’adquisició del dret a l’aprofitament privatiu de l’aigua per a usos diversos (industrial, producció d’energia elèctrica, reutilització d’aigües, etc.). Sanejament de les aigües residuals.

 Avaluacions d’impacte ambiental.

 Avaluacions ambientals estratègiques de plans.

 Processos de revisió legal (due diligence) en matèries relatives al medi ambient.

Dret Immobiliari i de la Constitució

 Procediments sobre resolució i rescisió de contractes.

 Assessorament en matèria de Propietat Horitzontal i relacions de veïnatge.

 Immatriculació de finques, expedients de domini, represa del tracte successiu en el Registre de la Propietat.

 Assessorament a Arquitectes, Promotors i Constructors en processos de responsabilitat contractual i extracontractual.

Defensa judicial de la propietat.