Què és el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)?

El Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya és un Registre administratiu, públic, electrònic, gratuït i de validesa indefinida, que té per objecte la inscripció de les dades relatives a les empreses que es vulguin inscriure. 

El RELI aporta beneficis i avantatges per a les empreses que volen licitar, així com per als òrgans de contractació, ja que agilita, facilita i simplifica les actuacions administratives. Principalment, el RELI facilita la concurrència de les empreses en els
procediments de contractació, perquè l’empresa inscrita no ha d’aportar els documents justificatius de les dades que consten en aquest registre i que estan vigents.
Únicament serà necessari declarar que les dades són vigents i que no han experimentat cap variació, si fos el cas.

Enllaç per inscriure’s en el Registre.

Si tens algun dubte, consulta amb l’assessor en contractació administrativa, en José Luís Martínez.