Reunió de la Taula Tècnica amb l’Ajuntament de Terrassa

Què és la Taula Tècnica?

La Taula Tècnica és una sessió de treball convocada per l’Ajuntament de Terrassa amb el regidor d’Urbanisme, directora d’àrea i tècnics per una banda i el Gremi de la Construcció i els Col·legis Professionals d’Aparelladors, Arquitectes i Enginyers Industrials, per tractar diferents assumptes o problemàtiques del sector.

El 8 de setembre es va convocar la Taula Tècnica on es van tractar els següents punts:

 • Es demana una major autonomia per part dels tècnics del Departament d’Urbanisme en la resposta a les consultes prèvies.
 • Reducció dels terminis de tramitació de les llicències d’obres i dels certificats urbanístics, que dificulten la presa de decisions i allarguen les posteriors.
 • Unificar els criteris d’interpretació de les NN.UU. per part dels tècnics municipals en la tramitació de les llicències d’obres, ja que en cas contrari es creen confusions, inseguretat, greuges comparatius i una pèrdua de temps.
 • Es proposa poder incentivar la transformació o rehabilitació o enderroc/nova construcció, de l’actual parc de naus industrials obsoletes, afavorint l’aparició de petits tallers que permetin reactivar l’economia de petites empreses i autònoms. 
 • Replantejar les restriccions actuals de l’ús comercial màxim en les qualificacions urbanístiques A8 i A9.
 • El sector manifesta la seva preocupació:
  • pels habitatges buits que són en mans d’entitats bancàries i de grans tenidors.
  • pel bloqueig o dificultat de gestió en diferents àmbits de desenvolupament urbanístic.
  • la incidència que pot tenir l’aplicació del Decret Llei 50/2020 de mesures urgents per estimular la promoció d’habitatge amb protecció oficial.
 • Per últim, se sol·licita la implicació de l’Ajuntament de Terrassa en la relació amb les companyies de serveis i en els informes previs de Bombers amb la finalitat d’agilitzar les corresponents tramitacions.

Per altra banda des de l’Ajuntament s’informa de les tramitacions que estan portant a terme i que tenen relació amb el nostre sector, destacant-ne les següents:

 • En el Ple Municipal del passat mes de juliol es va aprovar l’Avanç de la Modificació Puntual del POUM del catàleg d’edificis d’interès històric artístic de Terrassa que amplia l’inventari en la incorporació de 364 nous elements, desglossats en conjunts o àmbits urbans, edificis, elements arquitectònics d’un edifici, monuments i elements artístics de l’espai urbà, zones o jaciments arqueològics, zones o jaciments paleontològics i el patrimoni natural. 
 • El dia 7 de juliol d’enguany l’Ajuntament de Terrassa va constituir l’Organisme Consultiu de Qualitat Arquitectònica i Urbanística que presideix el regidor d’Arquitectura i Urbanisme, Sr. Carles Caballero i que està format per quatre tècnics del mateix ajuntament, dos arquitectes, un arquitecte tècnic i un expert en patrimoni, dos representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dos del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i una secretaria que queda assignada al director dels Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament.
 • L’Ajuntament ha assumit a través d’una empresa adjudicatària l’execució de les connexions i reparacions del clavegueram de la ciutat. Aquest fet implica que deslliura als promotors i constructors del dipòsit de fiances per aquest
 • El regidor avança que s’està treballant en altres temes com la modificació del planejament per a la reserva del 30% de totes les obres de nova construcció per habitatges de protecció oficial quan s’edifiquin per sobre d’un llindar de superfície construïda.

La Taula Tècnica té previst reunir-se periòdicament per tractar els diferents assumptes o problemàtiques que considereu oportunes. Per això, és imprescindible la col·laboració de totes les empreses del sector. Si teniu alguna situació que considereu que s’ha de tractar en aquest entorn contacteu amb la secretaria del Gremi.

Us animem que encoratgeu a altres empreses a formar part del Gremi