L’empresa HERCAL presenta una oferta per la gestió de residus

L’empresa Terrassenca HERCAL acaba d’engegar a Terrassa (carretera de Montcada 880) la primera Planta de Valorització de Residus de la Construcció d’Espanya “H-ZERO” que processa el material resultant dels residus de la construcció i demolició, transformant-los en àrid reciclat apte per a la fabricació de formigó sostenible.  

L’objectiu d’H-ZERO és valoritzar cadascuna de les tones que entren a la nova planta, evitant l’ús d’abocadors així com la necessitat de consumir recursos naturals (àrids de pedrera) a l’hora de fabricar formigó.  

La Planta de Terrassa ofereix els següents serveis:
-Gestió de tota classe de Residus de la Construcció.
-Gestió del document d´acceptació de residus, fiances i certificats finals.
-Subministrament de tot-u reciclat per a reblerts.
-Subministrament de sorres i graves reciclades rentades de diferents granulometries, tant d’origen formigó com d’origen mixt amb certificat CE.
-Subministrament de formigó sostenible amb àrid reciclat.
-Subministrament de H-ZERO BLOCKS (murs mòbils de formigó amb 100% d’àrid reciclat) amb certificat CE.

Durant aquest any 2021, els socis del Gremi de la Construcció obtindran el document d’acceptació de residus (50€+iva) i el certificat final (25€+iva) gratuïtament. A més a més, aquells que facturin més de 3.000€ gaudiran de 25 tn de tot-u reciclat mixta de franc (material posat a la Planta).  

Adjuntem dossiers de presentació de la Planta.  

Si voleu sol·licitar pressupost, contacteu amb

-Planta de formigó: Isidro Pavón tel. 634.383.794; formigo@hercalzero.es
-Planta de valorització (entrada runa i venda àrids): Carol Morante tel. 722.146.153;  plantarcd@hercalzero.es
Haureu d’indicar que sou Socis del Gremi de la Construcció del Vallès.