AVALIS | Línies d’avals tècnics per a licitacions 

AVALIS, empresa amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades, per als programes d’ajudes en matèria de rehabilitació residencial del Pla de recuperación transformació i resiliència, finançat en el marc dels fons Next Generation EU, ofereix línies d’avals tècnics per als socis del Gremi.  

Les línies d’avals tècnics per a licitacions es tramitaran directament a través d’AVALIS sense necessitat de la interlocució amb una entitat financera.  

Us adjuntem les condicions per ser soci del Gremi de la Construcció del Vallès.

Per a més informació contacteu amb la Núria Martí a través del telèfon 937361102 o per correu electrònic a gremiconstruccio@cecot.org

El Gremi de la Construcció del Vallès visita a l’alcalde de Terrassa

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s’ha reunit aquest matí amb una representació del Gremi de la Construcció del Vallès, encapçalada pel seu president Toni Palet. La trobada ha servit per parlar de la situació del sector a la ciutat, els reptes de futur  i el fort impacte de l’encariment de costos energètics i les dificultats en el subministrament de primeres matèries per a les obres. La reunió ha tingut lloc a la seu d’alcaldia.

L’empresa HERCAL presenta una oferta per la gestió de residus

L’empresa Terrassenca HERCAL acaba d’engegar a Terrassa (carretera de Montcada 880) la primera Planta de Valorització de Residus de la Construcció d’Espanya “H-ZERO” que processa el material resultant dels residus de la construcció i demolició, transformant-los en àrid reciclat apte per a la fabricació de formigó sostenible.  

L’objectiu d’H-ZERO és valoritzar cadascuna de les tones que entren a la nova planta, evitant l’ús d’abocadors així com la necessitat de consumir recursos naturals (àrids de pedrera) a l’hora de fabricar formigó.  

La Planta de Terrassa ofereix els següents serveis:
-Gestió de tota classe de Residus de la Construcció.
-Gestió del document d´acceptació de residus, fiances i certificats finals.
-Subministrament de tot-u reciclat per a reblerts.
-Subministrament de sorres i graves reciclades rentades de diferents granulometries, tant d’origen formigó com d’origen mixt amb certificat CE.
-Subministrament de formigó sostenible amb àrid reciclat.
-Subministrament de H-ZERO BLOCKS (murs mòbils de formigó amb 100% d’àrid reciclat) amb certificat CE.

Durant aquest any 2021, els socis del Gremi de la Construcció obtindran el document d’acceptació de residus (50€+iva) i el certificat final (25€+iva) gratuïtament. A més a més, aquells que facturin més de 3.000€ gaudiran de 25 tn de tot-u reciclat mixta de franc (material posat a la Planta).  

Adjuntem dossiers de presentació de la Planta.  

Si voleu sol·licitar pressupost, contacteu amb

-Planta de formigó: Isidro Pavón tel. 634.383.794; formigo@hercalzero.es
-Planta de valorització (entrada runa i venda àrids): Carol Morante tel. 722.146.153;  plantarcd@hercalzero.es
Haureu d’indicar que sou Socis del Gremi de la Construcció del Vallès. 

Procediment bàsic per a la certificació energètica dels edificis

Us informem que ha entrat en vigor el Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. ​La norma estableix la metodologia i definicions tècniques per al càlcul de la qualificació energètica i actualitza les obligacions dels promotors i propietaris quant a les característiques tècniques que han de complir els immobles en matèria de certificació energètica.  

Aquest canvi normatiu actualitza les condicions tècniques i administratives del procés per a la certificació energètica dels edificis i respon a l’adequació de la normativa a les necessitats i reptes adquirits per a aconseguir l’objectiu de descarbonització a 2050. A més, fixa el contingut mínim del certificat d’eficiència energètica i les condicions per a obtenir l’etiqueta d’eficiència energètica dels edificis.  

Àmbit d’aplicació
Aquest procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis amplia el nombre d’edificis que han de disposar de la certificació. D’aquesta manera aquest Reial decret és aplicable a:
Edificis de nova construcció.
– Edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari.
– Edificis o parts d’edificis pertanyents o ocupats per una administració pública, amb una superfície útil total superior a 250 m².
– Edificis o parts d’edificis en els quals es realitzin reformes o ampliacions que compleixin algun dels següents suposats:
– Substitució, instal·lació o renovació de les instal·lacions tèrmiques tal que necessiti la realització o modificació d’un projecte d’instal·lacions tèrmiques, d’acord amb el que s’estableix en l’article 15 del RITE.
– Intervenció en més del 25% de la superfície total de l’envolupant tèrmica final de l’edifici.
– Ampliació en la qual s’incrementi més d’un 10% la superfície o el volum construït de la unitat o unitats d’ús sobre les quals s’intervingui, quan la superfície útil total ampliada superi els 50 m².
– Edificis o parts d’edificis amb una superfície útil total superior a 500 m² i destinats a un ús administratiu, sanitari comercial, residencial públic, docent, cultural, recreatiu, logístic, esportiu, de culte o de la restauració.
Edificis que hagin de realitzar obligatòriament la Inspecció Tècnica de l’Edifici​.

S’exclouen de l’àmbit d’aplicació:
Edificis protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o a raó del seu particular valor arquitectònic o històric, sempre que qualsevol actuació de millora de l’eficiència energètica alterés de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte, sent l’autoritat que dicta la protecció oficial qui determini els elements inalterables.
Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a dos anys.
Edificis industrials, de la defensa i agrícoles no residencials, o parts d’aquests, de baixa demanda energètica.
Edificis independents, és a dir, que no estiguin en contacte amb altres edificis i amb una superfície útil total inferior a 50 m².
Edificis que es comprin per a la seva demolició o per a la realització de les reformes definides en l’apartat d) de l’article 3.1.

Validesa, renovació i actualització del certificat energètic
El certificat d’eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys, excepte quan la qualificació energètica sigui G, la validesa màxima del qual serà de cinc anys.  

Entrada en vigor
Aquest Reial decret va entrar en vigor el 3 de juny de 2021 i deroga el  Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.​​

(*) Font: Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

Normativa

Sol·licitud al Govern d’Espanya per paralitzar les obres 

 

Donada la situació de pandèmia internacional pel COVID-19 declarada per l’Organització Mundial de la Salut l’11 de març, i el Reial decret 463/2020, de 14 de març sobre la declaració de l’estat d’alarma, s’ha sol·licitat a la Delegada del Govern d’Espanya a Catalunya la Sra. Teresa Cunillera, les següents mesures pel sector de la Construcció:

  1. Les obres de construcció han de ser considerades com una activitat productiva que ha de parar, per la impossibilitat de complir i garantir les mesures de Seguretat i Protecció per la casuística pròpia de la feina.
  2. Se sol·licita l’articulació dels instruments econòmics necessaris perquè les empreses del sector puguin sobreposar-se a les pèrdues que els produeixi la paralització de l’activitat per força major. 
Trobareu el text íntegre aquí.
Us informarem de quina ha estat la resposta a la sol·licitud, al més aviat posible.